Provozovatel

Ledevelope s.r.o.
Dubany 92
410 02 Libochovice

IČ: 28517628

Telefon

+420 739 422 045

Email

info@jaknadorty.cz

Obchodní podmínky

Pro uživatele služby jaknadorty.cz

1. Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1 Jaknadorty.cz je služba zprostředkovávající přístup k obsahu (dále jen „Služba“) vydávanému společností Ledevelope s.r.o., Dubany 92, 410 02 Libochovice, IČ: 28517628 (dále jen „Provozovatel“). Způsob a podmínky přístupu k tomuto obsahu jsou upraveny těmito Obchodními podmínkami.

1.2 Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34509. Provozovatel není plátcem DPH.

1.3 Uživatel služby je myšlena individuální osoba, zákazník, kterému byl přidělen přístup do služby.

2. Popis služby

2.1 Služba zprostředkovává digitální textový a audiovizuální obsah (dále jen „Obsah“) jehož shlédnutí může být úplatné i bezúplatné. Shlédnutí za úplatu se řídí vždy aktuální cenou uvedenou u tohoto obsahu. Stažení, reprodukování nebo pozměňování obsahu není povoleno.

2.2 Obsah může mít charakter kurzů, lekcí nebo návodů. V tomto smyslu, služba Jaknadorty.cz je zprostředkovatelem kurzu, jejichž autorem je fyzická nebo právnická osoba s oprávněním k vytváření takovéhoto typu obsahu.

3. Uživatelé a přístup ke službě

3.1 Pro přístup k Obsahu je vyžadováno zřízení uživatelského účtu a přihlášení Uživatele (Provozovatel může udělit výjimku v případě bezúplatných kurzů). Pro registraci a přihlášení je vyžadována e-mailová adresa uživatele a uživatelské heslo.

3.2 E-mailová adresa a uživatelské heslo je zřizováno pro jednu fyzickou osobu. Není dovoleno zřízené uživatelské účty zpřístupňovat dalším osobám.

3.3 V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4. Platební podmínky

4.1 Přístup k Obsahu je Uživatelům poskytován bezúplatně v takovém případě, kdy je toto výslovně uvedeno v anotaci obsahu a pro přístup není vyžadována platba.

4.2 Úplatný přístup k obsahu je dostupný registrovaným a přihlášeným Uživatelům. Platbu za přístup k obsahu je možné provést bezhotovostně způsoby uvedenými v rámci objednávky, v zásadě: a) platební kartou online; b) online platbou (převodem z internetového bankovnictví); c) převodem na bankovní účet. Provozovatel neručí za dostupnost a spolehlivost platebních metod, které jsou poskytovány třetími stranami.

4.3 Cena za přístup k obsahu je uvedena vždy u příslušného obsahu. Uvedená cena za přístup k Obsahu je konečná, včetně daní a poplatků.

4.4 Platba opravňuje Uživatele k opakovanému přístupu k Obsahu. Platnost přístupu je vždy nejméně jeden měsíc od platby za přístup.

5. Reklamace

5.1 Ledevelope s.r.o. přijímá reklamace na e-mailové adrese reklamace@jaknadorty.cz

5.2 Uživatel je povinen otestovat na bezúplatném zkušebním kurzu, že mu přístup k Obsahu, včetně přehrávání videa funguje s jeho technickým vybavením a používaným internetovým připojením. Úhradou za přístup k Obsahu Uživatel potvrzuje, že mu přístup ke zkušebnímu kurzu funguje bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přístupu k Obsahu i pro další, úplatný Obsah. Provozovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

6. Ochrana duševního vlastnictví

6.1 Veškerý obsah Služby je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Provozovatel, popřípadě příslušní poskytovatelé licence. Zpřístupněním Služby nevzniká Uživateli žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a a obrazových nebo zvukových záznamů týkajících se osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného Obsahu. Jakékoliv takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

7. Přístup k obsahu

7.1 Obsah je Uživateli zpřístupněn nejméně po dobu jednoho měsíce od úplaty za přístup. Přístup nadále zůstává v platnosti až do doby platnosti Obsahu / stažení obsahu z nabídky. Důvody pro stažení Obsahu mohou být zejména: neaktuálnost, neúplnost, nevyhovující technické zpracování obsahu, ukončení nebo zneplatnění smluv o poskytnutí licence k obsahu. Na stažení Obsahu bude uživatel upozorněn na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

7.2 Poskytovatel garantuje měsíční dostupnost služby minimálně 95%. Uživatel bere na vědomí, že na straně Poskytovatele může dojít k nepředvídaným překážkám v poskytování služby a krátkodobá nedostupnost služby není důvodem pro odstoupení od smlouvy.

8. Porušení podmínek, odepření přístupu k obsahu

8.1 Provozovatel je oprávněn v odůvodněných případech odepřít přístup k Obsahu, ke Službě nebo zrušit přístup Uživatele.

8.2 Odůvodněným případem je zejména:

  • Zpřístupnění Uživatelského přístupu dalším osobám.
  • Využívání služby v rozporu s jejím určením.
  • Nevhodné vyjadřování v rámci komentářů k nabízenému Obsahu, a to takovým způsobem, který je v rozporu s morálkou nebo právními předpisy.
  • Úmyslným poškozováním fungování služby, např. nadměrnou zátěží služby.

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.4.2020.